பொங்கல் திருநாள்

தமிழர்களின் பாரம்பரிய திருவிழா என்றால் அது தைத்திங்கள் முதல்நாளில் கொண்டாடப்படும் பொங்கல் திருநாள் தான். ஏன் இதை தமிழரின் அடையாளம் என்றே கூறலாம். இத்திருநாள் சங்க காலம் முதல் கொண்டாடப்பட்டுவருவதை இலக்கியங்களின் மூலம் நாம் அறியலாம்.

Keep Reading

37 total views, no views today


The Diabetic Food Trail

Diabetes leads to embarrassing situations when you visit someone where you will be offered with a cup of coffee on which the confusion starts whether to add sugar or not. According to the Lancet study, China, India and USA are among the top three countries with a high number of diabetic population.  Hailing from a family with chronic medical history of diabetes I always curious to know the ways to getting rid out of it.

Keep Reading

265 total views, 1 views today


Railbudget-RIP

India’s Rail Budget is the Annual Financial Statement of the state-owned Indian Railways, which handles rail transport in India. It is presented every year by the Minister of Railways, representing the Ministry of Railways, in the parliament, a few days before the Union budget of India, till 2016.

Keep Reading

137 total views, no views today


CP Five Star

Being a part of The Chennai Bloggers Club, got an opportunity to taste and experience the new Five Star Chicken.

About Five Star Chicken

Five Star Chicken is one of the subsidiary food companies and brands of The Charoen Pokphand Foods (CPF), A first Thai multi-national conglomerate with over $10 billion business in agro-industry & food in many countries across the world.

Keep Reading

495 total views, no views today


Sri Lanka – Give away’s

First international trip will always be super excitement! Here are the few give-away’s for the wide benefit of my readers for better planning!

Keep Reading

237 total views, no views today


Sri Lanka – The Arrival

As we were feeling hungry, we reached a nearby restaurant, which was not so great, but still hunger beckoned. It was a Saturday. S briefed us on the plans for the following night, as he would be leaving that day itself for Abu Dhabi, since the Arabic weekends are only Fridays and Saturdays.

Keep Reading

328 total views, 1 views today